No duplicates within classes


Class I     Metal fabrication

Class II    Scroll Work/Plasma Cutting

Class III   Welding